E: info@de-heerenzitting.nl |
T: 06 - 30 38 45 03 |

Heerenzitting Winschoten

Privacy verklaring

 

Stichting de Heerenzitting (hierna te noemen Heerenzitting, met daaraan gelieerd de ‘Grunneger Laand Classic Rally’ resp. het ‘Oldambt Voetbal Toernooi’), gevestigd te Winschoten (ingeschreven bij KvK onder nummer 53314182) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Strekking

Deze verklaring is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de Heerenzitting. Wij nemen uw privacy serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet. Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsrisico's. Volledige bescherming tegen toegang door vreemden is onmogelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Heerenzitting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt (inschrijving op serviceprojecten).

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam*, evt. team-naam*
 2. Adres, Postcode, Plaats
 3. (Mobiel) Telefoonnummer
 4. E- mailadres
 5. Merk en type auto*, kenteken van de auto, bouwjaar*

De met ‘*’ gemarkeerde gegevens worden op onze website(s) geplaatst in deelnemers- en/of uitslagenlijsten. Deze en de overige gegevens zijn voor intern gebruik voor de organisatie van de Heerenzitting en worden nergens gepubliceerd of met derden gedeeld.

Gebruik van social media e.d.

FACEBOOK   Heerenzitting maakt gebruik van Facebook Social Plugins, die wordt beheerd door Facebook Inc.

GOOGLE+     Heerenzitting maakt geen gebruik van Google+, die wordt beheerd door Google Inc.

TWITTER       Heerenzitting maakt geen gebruik van de Twitter-button, die wordt beheerd door Twitter Inc.

MAIL              Heerenzitting maakt wel gebruik van Webmail; de applicatie wordt beheerd door NC-Websites. 

Afbeeldingen

Op onze website publiceren wij film- en fotomateriaal die we in het kader van onze serviceprojecten maken. Hierop zijn mogelijk u zelf, uw auto e.d. herkenbaar.  Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van film- en fotomateriaal met uw beeltenis, dan dient u vooraf een verzoek in te dienen.

Mailingberichten

De Heerenzitting  biedt u mailingberichten aan waarin wij u informeren over de uitnodiging en actuele stand van zaken m.b.t. de onze service projecten. Wilt u deze niet (meer) ontvangen stuur dan een e-mail aan info@de-heerenzitting.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@de-heerenzitting.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking persoonsgegevens

De Heerenzitting verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende grondslag en doelen:

 1. Het afhandelen van betalingen.
 2. Verzenden van mailingberichten.
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 5. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaren van gegevens

De Heerenzitting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Heerenzitting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Heerenzitting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten die van de Heerenzitting. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Heerenzitting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@de-heerenzitting.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Heerenzitting  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/het-werk-van-de-autoriteit-persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Heerenzitting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@de-heerenzitting.nl 

De Heerenzitting heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware tegen virussen en ingestelde firewall.

Datalekken

Bij het opslaan en verwerken van gegevens kan het, ondanks de betrachte zorgvuldigheid, voorkomen dat gegevens verloren gaan of in handen komen van anderen. Een dergelijk data-lek kan niet volledig uitgesloten worden. Als een data-lek wordt vermoed of vastgesteld zal het bestuur (c.q. de secretaris) direct worden geïnformeerd. Daarbij zal het bestuur direct een onderzoek starten om de impact van het data-lek te bepalen waarna we passende maatregelen nemen om schadelijke gevolgen te voorkomen. In voorkomend geval zal de Autoriteit Persoonsgegevens worden geïnformeerd.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring van De Heerenzitting kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven. We raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent 

Deze privacyverklaring beweert niet correct en/of volledig te zijn.

 

HZ-secretariaat, 25 feb. 2019